O EMC

O EMC

O elektromagnetskoj kompatibilnosti

O EMC

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) je osobina uređaja ili sistema da može da radi sa zadovoljavajućim karakteristikama u svom elektromagnetskom okruženju, a da pri tome ne stvara nedozvoljene smetnje drugim uređajima u tom okruženju. Ova definicija podrazumeva dve stvari. Prvo, uređaj poseduje dovoljnu imunost da može da radi uprkos smetnjama koje dolaze iz okruženja. Drugo, uređaj ne sme da emituje smetnje iznad dozvoljenog nivoa, odnosno ne sme da ugrožava rad drugih uređaja u svojoj okolini.

Praktično sve države sveta zahtevaju da električni i elektronski uređaji (aparati i stalna postrojenja) ispunjavaju stroge zahteve u pogledu EMC, mada ti zahtevi nisu svuda isti. Na jedinstvenom evropskom tržištu, zakonski okvir za ispunjenje uslova u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti regulisan je Direktivom za elektromagnetsku kompatibilnost (2004/108/EC), koju su doneli Evropski parlament i Savet 15. decembra 2004. godine. Prema toj direktivi, svi uređaji koji se iznose na jedinstveno evropsko tržište ili stavljaju u pogon moraju da budu usklađeni sa zahtevima harmonizovanih evropskih standarda iz oblasti EMC. Odgovornost za ispunjenje zahteva tih standarda je u potpunosti preneta na proizvođača, koji primenom „dobre inženjerske prakse“, odnosno savesnim projektovanjem, izradom i kontrolom uređaja ili postrojenja treba da obezbedi njihovu elektromagnetsku kompatibilnost. Iz ugla proizvođača, najpouzdaniji način provere da su svi zahtevi harmonizovanih standarda iz oblasti EMC zadovoljeni je testiranje uređaja ili postrojenja od strane odgovarajuće laboratorije za ispitivanje, koja je tehnički i kadrovski opremljena za testiranje uređaja ili postrojenja u skladu sa odgovarajućim standardima.

Ukoliko uređaj ili postrojenje ne ispunjava zahteve navedene u Direktivi za EMC, nadležni organi države članice mogu preduzeti odgovarajuće mere koje uključuju zabranu stavljanja datog uređaja u promet i kažnjavanje proizvođača ili distributera. Detalji sprovođenja ove Direktive, način sprovođenja inspekcijskog nadzora i primena kaznenih odredaba u nadležnosti su država-članica.

Kao što smo već naglasili, prema Direktivi za EMC, proizvođač uređaja je dužan da obezbedi ispunjenje zahteva EMC, a na osnovu važećih standarda. Proizvođač mora da poseduje odgovarajuću dokumentaciju o tome, kao i da izda Deklaraciju o ispunjavanju uslova EMC. Alternativno, na zahtev proizvođača, a na osnovu dokumentacije koju proizvođač dostavi, potvrdu o ispunjavanju zahteva EMC može izdati odgovarajuće telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je imenovano u skladu sa zakonom.

Ispunjavanje zahteva elektromagnetske kompatibilnosti u Evropi regulisano je nizom standarda (generičkim standardima, osnovnim standardima i standardima za proizvode, odnosno grupe proizvoda). Svi ti standardi, praktično neizmenjeni, važe i u Srbiji, nakon usvajanja Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti, koji praktično uvodi odredbe evropske Direktive za EMC u srpsko zakonodavstvo.

Nova EMC direktiva je usvojena 2014. godine (EMC Directive 2014/30/EU) i primenjuje se od 2016. godine, a domaći Pravilnik o EMC je usvojen 2016. i ažuriran 2020. godine.

Idvorsky.com © 2013-2015 Sva prava zadržana: Idvorski laboratorije d.o.o., Volgina 15, 11060 Beograd, telefon: 011 67 76 329. Izrada sajta Lazacom