O EMC

O EMC

O elektromagnetskoj kompatibilnosti

O EMC

Institut za standardizaciju Srbije (www.iss.rs) i Idvorski laboratorije doo Beograd (www.idvorsky.com) organizuju seriju seminara posvećenih elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). Dosadašnja dva seminara pokrila su tematiku RF emisije i imunosti, i kompatibilnosti sa napojnom mrežom. Inženjeri Idvorski laboratorija su polaznicima kursa približili fenomene, uzroke i rešenja problema, teorijski i praktično.

Tema trećeg seminara su tranzijentne pojave: elektrostatičko pražnjenje (ESD), prenaponi (surge), povorke brzih impulsa, impulsno magnetsko polje i slične. Seminar će biti održan 27. maja sa početkom u 10h u prostorijama ISS-a i laboratoriji IL.

Četvrti seminar ima za temu sve značajniju radio direktivu - RiTT (eng. R&TTE). Biće razmatrano područje obuhvaćeno direktivom, ispitivanje radio parametara, sticanje potvrde o usaglašnosti pri uvozu robe. i sl. Četvrti seminar planiran je za četvrtak 26. jun.

Serija seminara pruža obilje korisnih tehničkih informacija profesionalcima u ovoj oblasti, inženjerima, proizvođačima i uvoznicima električne, elektonske, TK i IT opreme.

Više informacija na:
   http://www.iss.rs/news/

   Program trećeg seminara

   http://www.iss.rs/news/news_115.html

Idvorsky.com © 2013-2015 Sva prava zadržana: Idvorski laboratorije d.o.o., Volgina 15, 11060 Beograd, telefon: 011 67 76 329. Izrada sajta Lazacom